Privacy

Privacyverklaring – Seuren Orthopedische Schoentechniek

Seuren Orthopedische Schoentechniek vindt privacy belangrijk. In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe daarbij uw privacy wordt gewaarborgd. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via orthopedie@seurenschoenen.nl of 0475 334689.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Seuren Orthopedische Schoentechniek

Hoofdstraat 9

6049 EA  Herten

KvK-nummer 83883045

Welke (categorieën) van persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerkende de volgende persoonsgegevens:

1. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bank- en girorekeningnummer van een cliënt;

2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van een minderjarige cliënt;

3. gegevens betreffende de zorgverzekering van de cliënt;

4. burgerservicenummer (BSN) van een cliënt voor zover een declaratie plaatsvindt bij de zorgverzekeraar van cliënt;

5. gegevens betreffende een medische aandoening van een cliënt voor zover noodzakelijk om het orthopedisch product te kunnen aanmeten, vervaardigen en/of afleveren en het bieden van de vereiste nazorg;

6. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor het orthopedisch product;

7. andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van het beroep van orthopedisch schoentechnicus

Met welk doel worden mijn gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van orthopedisch product en het bieden van de vereiste nazorg;
  2. het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor het orthopedisch product;
  3. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
  4. de uitvoering of toepassing van wetgeving.

De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt en/of op basis van een noodzakelijk gerechtvaardigd belang. Voor het delen van informatie met een arts/behandelaar – in het kader van nazorg of behaalde resultaten – wordt voorafgaande toestemming gevraagd aan de cliënt gevraagd.

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door medewerkers van Seuren Orthopedische Schoentechniek die uit hoofde van hun functie een rol hebben in het vervaardigen van een orthopedisch product voor een cliënt en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

De persoonsgegevens worden gedeeld zorgverzekeraars en artsen/behandelaars en uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is.

Seuren Orthopedische Schoentechniek heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met de leveranciers van de IT-systemen via welke persoonsgegevens worden verwerkt. Op die manier is geborgd dat persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) worden verwerkt. Seuren Orthopedisch Schoentechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Seuren Orthopedische Schoentechniek neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard zo lang iemand als cliënt geregistreerd staat bij Seuren Orthopedische Schoentechniek en ieder geval 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht. Wanneer een cliënt aangeeft niet langer cliënt te willen zijn bij Seuren Orthopedische Schoentechniek worden de persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn in verband met de fiscale bewaarplicht vernietigd.

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u – onder bepaalde voorwaarden – het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen via orthopedie@seurenschoenen.nl. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon is gedaan.

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn of worden verwerkt door Seuren Orthopedische Schoentechniek.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Seuren Orthopedische Schoentechniek kunt u stellen via orthopedie@seurenschoenen.nl of 0475 334689

Versie: juni 2023